Nancy Spero, Masha Bruskina/Gestapo Victim
1994

Feb 10 -

Nancy Spero, Masha Bruskina/Gestapo Victim

1994

Meta: